Publikacje
mgr Arkadiusz Michalak
 
 

2002

 • Dolnołużyckie Towarzystwo Archeologiczne i Antropologiczne w Gubinie. Cele i osiągnięcia, "Rocznik Lubuski", t. 27, cz. 1, s. 163-171.
 • Hugo Jentsch (1840-1916), „Rocznik Lubuski”, t. 27, cz. 1, s. 230-240.
 • (rec.) Stefan Cyraniak Wyszanowo - stare i nowe dzieje, Świebodzin 2001, „Rocznik Lubuski”, t. 27, cz. 1, s. 266-268.

2003

 • Cech garncarzy w Międzyrzeczu w XVII-XIX w., [w:] Ziemia międzyrzecka w przeszłości. Materiały z I sesji historycznej zorganizowanej w Muzeum w Międzyrzeczu, red. B. Mykietów, M. Tureczek, Międzyrzecz-Zielona Góra, s. 49-52.
 • Próba przedstawienia sytuacji demograficznej na pograniczu śląsko-łużyckim w epoce żelaza, [w:] Ludność pogranicza śląsko-łużyckiego, red. T. Jaworski, Zielona Góra, s. 41-75.

2004

 • Kord czy nóż bojowy? Uwagi o recepcji pewnej kategorii uzbrojenia plebejskiego na ziemiach polskich na marginesie znaleziska z Żar, [w:] Odra - przeszkoda czy pomost w ekspansji kulturowej?, „Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza”, t. 2, Zielona Góra, s. 332-346.
 • Tzw. grodzisko stożkowate w Pszczewie w świetle źródeł pisanych oraz badań powierzchniowych, [w:] Ziemia międzyrzecka. Szkice z dziejów pogranicza. Materiały z II sesji historycznej zorganizowanej w Muzeum w Międzyrzeczu, red. B. Mykietów, M. Tureczek, Międzyrzecz-Zielona Góra, s. 39-49.
 • Pruski ryngraf II Pułku Pomorskiego Kirasjerów Królowej znaleziony w Miedzyrzeczu. Przyczynek do znajomości ryngrafów na ziemiach polskich, [w:] Ziemia międzyrzecka. Szkice z dziejów pogranicza. Materiały z II sesji historycznej zorganizowanej w Muzeum w Międzyrzeczu, red. B. Mykietów, M. Tureczek, Międzyrzecz-Zielona Góra, s. 191-197.
 • Bibliografia prac Adama Kołodziejskiego, „Archeologia Środkowego Nadodrza”, t. 3, s. 7-14.
 • (rec.) Lech Malinowski, 700 lat Trzebiela, Trzebiel 2002, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, R. LIX, Nr 2, s. 269-272.

2005

 • Głowica buławy z Trzciela, pow. Międzyrzecz. Uwagi w kwestii występowania buław na ziemiach polskich w średniowieczu, na tle znalezisk europejskich, „Archeologia Środkowego Nadodrza”, t. 4, s. 183-220.
 • O chronologii korda z Lutola Mokrego, pow. Miedzyrzecz uwag kilka, [w:] Ziemia Międzyrzecka. Śladami historii. Materiały z III sesji historycznej zorganizowanej w Muzeum w Międzyrzeczu, 13 maja 2005 r., red. B. Mykietów, M. Tureczek, Międzyrzecz-Zielona Góra, s. 95-106.
 • Wpływ osadnictwa na przemiany krajobrazu południowej części Środkowego Nadodrza w X-XIII w., [w:] Kultura krajobrazu Europy Środkowej, red. T. Jaworski, „Zielonogórskie Studia Łużyckie”, t. 4, Zielona Góra, s. 169-186.

2006

 • Jeszcze o buławach średniowiecznych z ziem polskich. Refleksje na marginesie odkrycia z Bogucina, pow. Olkusz, „Acta Militaria Mediaevalia”, t. 2, s. 103-114.
 • (z P. Wolaninem) Wstępne wyniki ratowniczych badań archeologicznych na stan. 51 w Żaganiu (AZP 68-12/45), [w:] Współczesnymi drogami w przeszłość, „Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza”, z. 3, cz. 2, Zielona Góra, s. 393-410.
 • Późnośredniowieczny miecz z Czetowic, pow. Krosno Odrzańskie. Uwagi o występowaniu mieczy średniowiecznych na środkowym Nadodrzu, [w:] Archeologia w studiach nad najstarszymi dziejami Krosna Odrzańskiego, red. M. Magda-Nawrocka, A. Nawojska, J. Szymczak, Krosno Odrzańskie, s. 183-199.
 • (z P. N. Kotowiczem) "I poszedł Włodzimierz na Lachów [...]". O recepcji orientalnych militariów we wczesnośredniowiecznej Polsce, „Z otchłani wieków”, R. 61, Nr 1-2, s. 77-91.
 • (z E. Haduch, A. Szczepanek, J. Skrzatem, P. Brzegowy, R. Środek, P. Dziedzicem, M. Magdą-Nawrocką) Zaawansowane deformacje szkieletu starszej kobiety z cmentarza średniowiecznego z Krosna Odrzańskiego, [w:] Starość - wiek spełnienia, „Funeralia Lednickie”, spotkanie 8, Poznań, s. 143-146.
 • Wpływy wschodnie czy południowe? Z badań nad pochodzeniem buław średniowiecznych na ziemiach polskich, „Visnik Nacional´nogo Universitetu "L´vivs´ka Politehnika”, No. 571, s. 48-74.

2007

 • "A grodzianie [...] wyszli naprzeciw z dobytymi mieczami.". Więcej o występowaniu mieczy na środkowym Nadodrzu w średniowieczu, „Archeologia Środkowego Nadodrza”, t. 5, s. 215-240.
 • O dwóch średniowiecznych buławach z Pomorza Zachodniego, [w:] Wojskowość ludów Morza Bałtyckiego. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Materiały z II Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego, Wolin 4-6 sierpnia 2006 r., red. M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk, Toruń, s. 128-149.
 • Rudolf Virchow - badacz prahistorii pogranicza polsko-niemieckiego, [w:] Człowiek pogranicza polsko-niemieckiego, red. W. Hładkiewicz, T. Jaworski, „Zielonogórskie Studia Łużyckie”, t. 5, Zielona Góra, s. 183-196.
 • (z B. Gruszką) Podstawy datowania pobocznicy wędzidła z Sulechowa, „Acta Militaria Mediaevalia”, t. 3, s. 191-200.
 • (z T. Łaszkiewiczem) Broń i oporządzenie jeździeckie z badań i nadzorów archeologicznych na terenie Międzyrzecza, "Acta Militaria Mediaevalia", t. 3, s. 99-176.
 • (z P. Kotowiczem) Late Medieval Battle-Axes with Tangs from the Polish Lands. A Component of Tatar or Local Weaponry?, “Fasciculi Archaeologiae Historicae”, fasc. 20, s. 9-21.

2008

 • (z P. Pudło) Poszukując miecza Wikingów. Aspekty i kryteria pozwalające ustalić pochodzenie, [w:] Kultura ludów Morza Bałtyckiego, t. 1, Starożytność i Średniowiecze. Mare integrans. Studia nad dziejami ludów Morza Bałtyckiego, red. M. Bogacki, M. Franz i Z. Pilarczyk, Toruń 2008, s. 359-384.
 • (z P.N. Kotowiczem, A. Janowskim) Jeszcze o mieczu z Radymna, „Acta Militaria Mediaevalia”, t. 4, s. 167-188.
 • (z W. Kwaśniewiczem, P. Wawrzyniakiem) Salada typu niemieckiego ze zbiorów Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie koło Zielonej Góry, „Acta Militaria Mediaevalia”, t. 4, s. 199-221.
 • (z P. Wolaninem) Skóra w służbie wojny. Militarne i pozamilitarne, skórzane elementy wyposażenia wojownika w średniowieczu. Przegląd problematyki, [w:] Nie tylko broń. Niemilitarne wyposażenie wojowników w starożytności i średniowieczu, red. W. Świętosławski, „Acta Archaeologica Lodziensia”, t. 54, s. 101-122.
 • (z L. Markiem) Głowica kordu z wieży rycerskiej w Witkowie, [w:] ad Oderam fluvium. Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego, red. B. Gruszka, Zielona Góra, s. 467-485.
 • (z P. Dziedzicem) Import czy wyrób miejscowy? Uwagi o proweniencji kilku żelaznych zabytków uzbrojenia z terenu środkowego Nadodrza w świetle analiz metalograficznych, „Archeologia Środkowego Nadodrza”, t. 6, s. 93-121.
 • (z A. Krzyszowskim) XVII-wieczny depozyt przedmiotów metalowych z okolic Skąpego koło Świebodzina, „Archeologia Środkowego Nadodrza”, t. 6, s. 161-184.
 • (z P. Kotowiczem) Status of Research on Early-Medieval Armament in Małopolska. Remarks Regarding the Monograph Study by Piotr Strzyż (2006A), „Acta Archaeologica Carpathica”, t. 42-43, s. 371-417.
2009
 •  (z B. Gruszką) Wczesnośredniowieczna jama zasobowa odkryta w Sobieradzu, stan. 11 (AZP 34-06/79), [w:] XVI Sesja Pomorzoznawcza. 22-24. 11. 2007 r. Szczecin, Cz. 1: od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego, Szczecin, red. A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński, „Acta Archaeologica Pomoranica”, t. 3, s. 461-470
 • Czy w średniowieczu na ziemiach polskich używano skórzanych pancerzy?, [w:] Arma et Medium Aevum. Studia nad uzbrojeniem średniowiecznym, red. P. Kucypera, P. Pudło, G. Żabiński, Toruń, s. 53-73.
 • (z P. Wawrzyniakiem) Między bronią a narzędziem, czyli w co przekuto miecz ze Świebodzina, „Acta Militaria Mediaevalia”, t. 5, s. 197-212.
 • I Toruńskie Spotkania Bronioznawcze, Toruń, 8 listopada 2008 r., „Acta Militaria Mediaevalia”, t. 5, s. 245-249.  
2010
 • Kaflarskie źródło do dziejów nowożytnej broni białej, „Archeologia Środkowego Nadodrza”, t. 7, s. 289-298.
 • (z S. Kałagate) Badania ratownicze na późnośredniowiecznej osadzie produkcyjnej w Przewozie, stan. 11, (AZP 71-09/11), gm. loco, woj. lubuskie, „Archeologia Środkowego Nadodrza”, t. 7, s. 191-218.
 • Wieża rycerska rodziny von Warnsdorf w Witkowie, „Z Otchłani Wieków”, R. 65/1-4, s. 167-173.
 • (z M. Magdą-Nawrocką) Ciekawe miejsce - Świdnica. Siedziba Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza, „Z Otchłani Wieków”, R. 65/1-4, s. 185-190.
 • (z P. Wawrzyniakiem) Puginał tarczowy w późnośredniowiecznym i wczesnorenesansowym Poznaniu – ikonografia i archeologia, „Acta Militaria Mediaevalia”, t. 6, s. 239-251.  
 • (z G. Borowskim, M. Grześkowiakiem, P. Jaryszem) Zabytki metalowe znalezione w obrębie wieży bramy piekarskiej w Środzie Śląskiej, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. LII, s. 486-492.
2011
 • „ […] i konie [...] były niezawodnie zniszczone”. Rzecz o tribulusach, czosnkach i kruczych stópkach,[w:] Non sensistis gladios! Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, red. O. Ławrynowicz, J. Maik, P.A. Nowakowski, Łódź, s. 275-287.
 • "From every side armed with the cross sign. Crusader’s sword from the collection of Hungarian National Museum in Budapest, [w:] Militaria Mediaevalia in Central and South Eastern Europe. Sibiu, Conference papers, "Studia Universitatis Cibiniensis, Series Historica", Suplementum No. 1, pp. 53-71.
 • A 14-th century Hungarian knobbed mace head from "Góra Birów" in Podzamcze on the Polish Jura Chain, [w:] Cum Arma Per Aeva. Uzbrojenie indywidualne na przestrzeni dziejów, red. P. Kucypera, P. Pudło, Toruń, s. 173-200.
 • (z P. Dziedzicem i A. Szczepanek) Co kości mówią nam o wojnie? Uwagi na marginesie odkryć urazów na czaszkach z masowej mogiły z grodziska w Niesulicach koło Świebodzina, "Acta Militaria Mediaevalia", t. 7, s. 49-78.
 • Ogień zaklęty w orężu. Perspektywy badań nad technologią produkcji późnośredniowiecznego uzbrojenia na pograniczu śląsko-wielkopolsko-brandenburskim, [w:] Ogień – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony, red. A. Jaszewska, A. Michalak, „Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza”, t. 4, Zielona Góra, s. 371-391.
 • (z P. Wawrzyniakiem) Nowożytny topór z Kożuchowa, "Archeologia Środkowego Nadodrza", t. 8, s. 155-168.
 • (z S. Kałagate i A. Jaszewską) Historia i wyniki badań, [w:] Wicina. Katalog zabytków metalowych, red. A. Jaszewska, "Biblioteka Archelogii Środkowego Nadodrza", z. 5, s. 13-19.
 • Zabytki metalowe z grodziska ludności kultury łużyckiej w Wicinie, [w:] Wicina. Katalog zabytków metalowych, red. A. Jaszewska, "Biblioteka Archelogii Środkowego Nadodrza", z. 5, s.21-53.
 • (z A. Jaszewską) Katalog zabytków metalowych, [w:] Wicina. Katalog zabytków metalowych, red. A. Jaszewska, "Biblioteka Archelogii Środkowego Nadodrza", z. 5, s. 55-291.

2012
 • (z K. Sadowskim) Kolejny ruski zabytek z Polski zachodniej? Przęślik z Radzynia w świetle badań petroarcheologicznych, [w:] Z najdawniejszych dziejów. Grzegorzowi Domańskiemu na pięćdziesięciolecie pracy naukowej, red. A. Jaszewska, Zielona Góra, s. 305-312.
 • (z M. Biborskim, J. Stępińskim) Przedmioty metalowe w świetle analizy archeologicznej i metalograficznej, [w:] Nowiniec, stan. 2 - wczesnośredniowieczne grodzisko na pograniczu śląsko-łużyckim w świetle badań interdyscyplinarnych, red. B. Gruszka, Zielona Góra, s. 131-156.
 • Zbrojni mężowie z różnych epok. Nagrobki  Baltazara von Kittlitz i Henryka von Zedlitz z kościoła pw. Św. Marcina w Świdnicy – próba porównania uzbrojenia, [w:] Świdnica - rycerskie gniazdo. Materiały z konferencji popularnonaukowej, Świdnica, 29 września 2012 r., red. J. Orlicka -Jasnoch, Świdnica, s. 24-29.
 • (z K. Demkowiczem) Militaria z siedziby Grupy Terenowej NSDAP – "Ortsgruppe Neustadt", [w:] Archeologia Stargardu, t. I: Badania zachodniej części kwartału V, red. K. Kwiatkowski, Stargard, s. 199-245.
 • In the world of medieval symbols. Depiction of a shield from the fresco of St. Martin's church in Wichów, "Acta Universitatis Lodziensis: Folia Archaeaologica", t. 29, s. 184-208.
2013
 • (z M. Glinianowiczem) Rediscovering Bernard Engel's helmet, "Waffen und Kostumkunde", Jhrg. 55/1, s. 31-46.
 • Swords and falchions from the Polish-Silesian-Brandenburg borderland (2nd half of the 13th-half of th 16th cent.). Preliminary thoughts, [w:] Weapon brings peace? Warfare in Medieval and Early Modern Europe, ed. L. Marek , "Wratislavia Antiqua", vol. 18, s. 137-156.
 • (z P.N. Kotowiczem) Wczesnośredniowieczna broń obuchowa z terenu Polski w dorobku Andrzeja Nadolskiego z perspektywy kolejnych lat badań, [w:] Broń zwierciadłem epoki. Andrzeja Nadolskiego bronioznawcze dokonania i inspiracje, red. P. Strzyż, W. Świętosławski, "Acta Archaeologica Lodziensia", Nr 59, s. 47-62.
 • (z S. Sinkowskim) Militaria z badań parceli przy ul. Łużyckiej w Gorzowie Wielkopolskim, "Acta Militaria Mediaevalia", t. IX, s. 244-245.
 • (z P.N. Kotowiczem) Mikulczyce 2011 - międzynarodowa konferencja poświecona uzbrojeniu z VIII-X wieku w Europie Środkowej, "Acta Militaria Mediaevalia", t. IX, s.250-253.
 • Przedmioty metalowe z badań grodziska w Wicinie w latach 2008-2012, [w:] Wicina. Badania archeologiczne w latach 2008-2012 oraz skarb przedmiotów pochodzących z Wiciny, red. A. Jaszewska, S. Kałagate, Zielona Góra, s.217-240
 • (z M. Biborskim i J. Stępińskim) Czekany scytyjskie z grodziska w Wicinie - analiza formalna i metalograficzna, [w:] Wicina. Badania archeologiczne w latach 2008-2012 oraz skarb przedmiotów pochodzących z Wiciny, red. A. Jaszewska, S. Kałagate, Zielona Góra, s. 241-256.
 • (z L. Markiem) Fragment XVIII-wiecznej szpady odkrytej w pobliżu kompleksu pałacowego w Bogaczowie, pow. zielonogórski, "Archeologia Środkowego Nadodrza", t. X, s. 177-184.
 • (z M. Biborskim i J. Stępińskim) Przedmioty metalowe ze stanowiska 1 w Zawadzie, gm. Zielona Góra - analiza formalna i metalograficzna, [w:] Wczesnośredniowieczna osada w Zawadzie, stan. 1, gm. Zielona Góra. Studia interdyscyplinarne, red. B. Gruszka, Zielona Góra, s. 231-267.
 • (z B. Gruszką, P. Gunią, E. Lisowską, A. Łuczak, D. Makowieckim, K. Milecką, A. Sikorskim) Podstawy gospodarki mieszkańców osady w Zawadzie, stan. 1, gm. Zielona Góra na podstawie analiza archeoprzyrodniczych, [w:] Wczesnośredniowieczna osada w Zawadzie, stan. 1, gm. Zielona Góra. Studia interdyscyplinarne, red. B. Gruszka, Zielona Góra, s. 279-287.
 • Przedmioty metalowe, w: B. Gruszka, Wczesnośredniowieczna osada na stanowisku 28 w Sulechowie, [w:] Obwodnica Sulechowa, woj. lubuskie. Badania archeologiczne na stanowiskach 10, 25, 26, 27, 28, tom I, red. B. Gruszka, A. Jaszewska, S. Kałagate, Zielona Góra, s. 415-417.
2014
 • (z A. Krzyszowskim, T. Stępnikiem) A Medieval sword with remains of a scabbard excavated in Buk in Greater Poland, "Acta Militaria Mediaevalia", t. X, s. 173-189.
 • Trzecia edycja konferencji "Interethnic relations in Transylvania. Militaria mediaevalia in Central and South-Eastern Europe: - 17-20 października 2013 r.,  "Acta Militaria Mediaevalia", t. X, s.227-228.
 • (z P.N. Kotowiczem) Wczesnośredniowieczne cmentarzysko z okolic Bukowca w powiecie międzyrzeckim, czyli o pewnym odkryciu w archiwum w Wünsdorfie, "Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne", t. 15, s. 107-124.

2015

 • Finding perfect equestrian equipment. Some thoughts about medieval and modern hybrids of stirrups and spurs from Central Europe, “Fasciculi Archaeologia Historicae”, fasc. 28, s. 65-70.

 • (z J. Orlicką-Jasnoch) Ozdobny guz-nit z brązu znaleziony w okolicach Grodziszcza, pow. świebodziński, „Lubuskie Materiały Konserwatorskie”, t. 12, s. 173-176.

 • (z K. Sochą) Plakieta ze sceną Zmartwychwstania z Kostrzyna nad Odrą – element zaginionego sarkofagu Jana Kostrzyńskiego? „Lubuskie Materiały Konserwatorskie”, t. 12, s. 163-171.   
oddane do druku

 • Weapon and riding equipment from the siege of Międzyrzecz in 1474, [w:] Military campaigns, weaponry and military equipment (Antiquity and Middle Ages), Varna – 14-16 05 2009 r.
 • Broń w wodnej toni. Uwagi o akwatycznych znaleziskach broni późnośredniowiecznej, na marginesie odkryć z Lutola Mokrego, [w:] Woda - żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony. Materiały z konferencji w Janowcu w 2012  r.
 • Oblężenie Międzyrzecza w 1474 r. w świetle analizy militariów pozyskanych na terenie miasta, [w:] Księga pamiątkowa prof. Stanisława Kurnatowskiego
 • (z P. N. Kotowiczem i M. Glinianowiczem) Elements of the weaponry from the 9th and 10th century Trepcza complex near Sanok, South-Eastern Poland, [w:] Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8. bis 10. Jahrhunderts in Mitteleuropa (Zur Form und Beigabensite von Waffen und Reiterzubehör bei den von mährischen Slawen und ihren Nachbarn), Internationale Tagungen in Mikulčice 2011.
 
 
 
statystyka